‘झापड रेग्मी’ लाई १० हजार पुरस्कार / दोस्रोले हाने २० हजार