ऐतिहासिकताको आधारमा मात्र आदिवासीको विश्लेषण गरिनु गलत