कार्यक्रमको खर्च र आम्दानी छ, बिलनै उपलब्ध गराउन संभव होला र ?