हेर्ने होइन त सन १९५० को सन्धि ?

(सन १९५०को सन्धिको खुब चर्चा हुन्छ। असमान सन्धि भन्ने गरिन्छ। तर त्यो सन्धिमा खास के के छन भनेर सजिलोसित पढ्न पाइँदैन। अहिले त झन त्यो सन्धि खारेज गर्ने माग उठिरहेका बेला त्यसमा के के  रहेछन धारा जसले नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने भनेर जान्नु झनै सान्दर्भिक होला भनेर मैले यहाँ राखेको छु)  ।

सुगौलीसन्धि

(इ.सं. १८१५डिसेम्बर२)

.माननीयइस्टइन्डियाकम्पनीनेपालराजाकाबीचचिरस्थायीशान्तिमैत्रीकायमरहनेछ  

. युद्धहुनुभन्दापहिलेदुवैराज्यकाबीचजुनभूभागकासम्बन्धमाविवादथियो, तीभूभागहरुनेपालकाराजालेपरित्यागगर्छन्तीभूभागहरुमाथिमाननीयकम्पनीकोप्रभुसत्तास्वीकारगर्छन्

.नेपालकाराजामाननीयइस्टइन्डियाकम्पनीलाईतलउल्लिखितइलाकाहरुसदाकानिम्तिसमर्पणगर्छन्(कालीराप्तीनदीकोबीचकाखसम्पूर्णतल्लाभागहरु, (राप्तीगण्डकीबीचकोसम्पूर्णतल्लोभूमि, (गण्डकीकोशीबीचकोसमस्ततल्लोभूभाग, (मेचीटिस्टाबीचकोसमस्ततल्लोभूमि, (मेचीनदीभन्दापूर्वतर्फकोसम्पूर्णपहाडीइलाकाहरु,           नागरीकोदुर्गजमिनतथानगरकोटकोघाटीजसमामोरङबाटपहाडतिरजानेबाटो, यससँगैसोघाटीनागरीकाबीचकासबैभूभागयसमितिदेखि४०दिनभित्रमागोर्खालीसेनालेखालीगरिदिनुपर्नेछ

.नेपालराज्यकाप्रमुखभारदारहरुजस्कोस्वार्थमामाथिउल्लिखितअभिधारालेहानिपुर्याएको, क्षतिपूर्तिकालागिब्रिटिशसरकारलेतीप्रमुखहरुलाईजम्माजम्मीसालानादुइलाखरुपैयापेन्सनकारुपमादिनस्वीकारगर्छयोरकमनेपालकाराजाकोतजबिजअनुसारसमानुपातमा बाँडिनेछनेपालकाराजाबाटयसरकमकोअनुपातनिश्चितभएपछिपेन्सनकालागिगभर्नरजनरलकोमोहरहस्ताक्षरसहितकोसनदपत्रसम्बन्धितपेन्सनवालालाईदिइनेछ

.नेपालकाराजास्वयंआफ्नासम्बन्धीतथाउत्तराधिकारीहरुकोतर्फबाटकालीनदीकोपश्चिमीभूभागकोसम्पूर्णअधिकारपरित्यागगर्छन्साथैत्योइलाकातथात्यसइलाकाकानिवासीहरुसँगकुनैकिसिमकोसम्बन्धनराख्नवचनबद्ध  हुन्छन्

.नेपालकाराजासिक्किमकाराजालाईउनकोप्रादेशिकअधिकारकासम्बन्धमाकुनैतरहबाटपरेसाननगर्नसाथैशान्तिभंगनगर्नस्वीकारगर्छन्साथैकेपनिस्वीकारगर्छन्भनेयदिनेपालअधिराज्यसिक्किमकाराजाअथवासिक्किमकाप्रजाहरुबीचकुनैमतभिन्नताउत्पन्नभएमाउक्तमतभिन्नतासमाधानगर्नमध्यस्थकोरुपमाब्रिटिशसरकारलाईसुम्पनेछन्नेपालकाराजालेब्रिटिससरकारकोनिर्णयस्वीकारगर्नुपर्नेछ

.नेपालकाराजायसनियमलाईस्वीकारगर्छन्किब्रिटिशसरकारकोअनुमतिबिनाकुनैब्रिटिशप्रजातथायुरोपेलीप्रजाअथवाअमेरिकीलाईआफ्नोसेवामाकहिलेपनिराख्नेछैनन्

.दुवैराज्यकाबीचमामित्रताशान्तिसम्बन्धसुदृढसमुन्नतगराउनकालागिएकराज्यकाविश्वासपात्रमिनिस्टरदोस्रोराज्यमारहनेछभन्नेपनिस्वीकारगर्छन्

.योसन्धिजसमानौअभिधारासमाविष्टछन्, नेपालकाराजाद्धाराआजकोमितिदेखि१५दिनभित्रअनुमोदनगरिनेछउक्तअनुमोदनलेफि्टनेन्टकर्नलब्रेडशालाईप्रदानगरिनेछउनलेबीसदिनभित्रअथवासम्भवभएसोभन्दापनिअगावैगभर्नरजनरलबाटअनुमोदनगराईनेपालकाराजालाईसोअनुमोदितसन्धिपत्रदिनेछन्

         

 यससन्धिमाबिबादमानपरेकानेपालअधिकृतभूभागहरुपनिकम्पनीसरकारलाईसुम्पनेप्रावधानभएकालेनेपाललेयससन्धिमापरेकाकेहीअभिधाराप्रतिआफ्नोसहमतिअसन्तुष्टिप्रकटगरेको हुँदानेपालकम्पनीसरकारकाबीचकेहीतराईफिर्तागर्नेप्रयोजनकानिम्तिअर्कोआंशिकसन्धिभयोडिसेम्बर१८१६माभएकोपुरकसन्धिबाटकोशीराप्तीकाबीचकोतराईफिर्ताभयोतरमूलसन्धिकोधाराकोप्रावधानलाईखारेजगरियो   

१९५०कोसन्धि(सन्१९५०जुलाई३१)

.नेपालसरकारभारतसरकारकाबीचअटलशान्तिमित्रतारहनेछदुवैसरकारलेपरस्परमाएकलेअर्काकोपूर्णराज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रकोअक्षुण्णतास्वाधीनतास्वीकारआदरगर्नमन्जुरगर्छन्

.कुनै राष्ट्रसँगठूलोखलबलवाफाटोपर्नआईत्यसबाट दुइसरकारकोबीचमारहेकोमैत्रीकोसम्बन्धमाखललपर्नजानेसम्भावनादेखिएमादुवैसरकारलेपरस्परमासोकुराकोसमाचारदिनेजिम्मेवारीकबुलगर्छन्

.कर्मचारीवर्गहसहितप्रतिनिधिहरुद्धारापरस्परमाप्रचलितअन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धराजदुतस्तरीयराख्नमन्जुरगर्छ

.दुवैसरकारलेपरस्परमाकन्सुलेटजनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईसकन्सुलेटहरु, अरुप्रकारकाकन्सुलेटप्रतिनिधिहरुकोनियुक्तिमन्जुरभएकाशहर, बन्दरगाहअरुस्थानहरुमानिवासगर्नेछन्

.नेपालसरकारलाईभारतराज्यक्षेत्रबाटअथवासोराज्यक्षेत्रकोबाटोगरीनेपालकोसुरक्षाकोनिमित्तचाहिनेहातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानकोपैठारीगर्नेअपिधकारदुइ सरकारलेपरस्परमासल्लाहगरीयोबन्दोबस्तलाईचालूगराउनेकारबाहीकोतयगर्नेछन्

.भारतनेपालको छमेकीमैत्रीभावकोप्रतीकस्वरुपदुवैसरकारलेआफ्नोराज्यक्षेत्रमारहेकाआदर्शसरकारकारैतीलाईआफ्नामुलुककोऔद्योगिकआर्थिकविकासत्यस्तोविकाससम्बन्धिरियायतठेक्काहरुमाभागलिनलाईराष्ट्रियव्यवहारदिनकबुलगर्छ

. नेपालसरकारभारतसरकारलेआफ्नोराज्यक्षेत्रमारहेकाअर्कोमुलुककारैतीलाईनिवास, सम्पत्तिकोभोग, व्यापार, वाणिज्यमाभागलिन, चलफिरगर्नअरुत्यस्तैप्रकारकाविशेषाधिकारहरुकाविषयमापारस्परिकतौरलेसमानविशेषाधिकारलिनलाईकबुलगर्छन्

.जहातकयहाँजिकिरगरिएकाकुराहरुकोसम्पर्क, तीसबैमायोसन्धिपत्रलेभारतकोतर्फाटब्रिटिससरकारनेपालसरकारकाबीचमाभएकाअघिकासबसन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाईखारेजगर्छ

.हस्ताक्षरगरिएकैमितिदेखियोसन्धिलागूगरिनेछ

१०. योसन्धिकुनैएकमुलुकलेवर्षेभाखादिईसोसन्धिपत्रकोअन्त्यगर्ननखोजेसम्मजारीरहनेछ

 • Ram Bahadur Gurung

  page bigyapanle chhopiera pura padhna milena k garne hola?

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

  admin Reply:

  daaii tapaaiiko computermaa font size waa screen size ghataaunus, yataako samasyaa hoina

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

 • प्रविन ढकाल

  वाह वाह क्या गजब को राष्ट्रभक्ति छ हाम्रो नेपाली हरु मा भारतीय को र भारत को आलोचना र गालि गरेपछि राष्ट्रभक्त होइन्छ भन्ने मानसिक कुपोसन ले ग्रस्त हाम्रो नेताहरु बाट सिकेको होलान,, नेपाल मा पहिले हस्पिटल बनाइदिने देश भारत,, कलेज र स्कुल बनाइदिने भारत.. पुल र बाटो बनाइदिने भारत,, खान लाइ नुन दिने भारत,, नेपाली हरु असिक्षित हुँदा पढ्न जाने देश भारत.. नेपाली हरु लाइ पहिले पढाउने सिक्षित पनि भारतीय… नेपाली हरु गम्भीर बिरामी हुँदा लैजाने “भेल्लोर” भन्ने ठाउँ भारत को…नेपाली हरु ले चढ्ने गाडी पनि भारतीय… त्यहि पनि भारतीय हरु लाइ सराप्ने या भुतुक्कै रिस ले मर्ने अरिसे हरु ले फेस्बुके पेज मा जे लेखे नि हुन्छ किनकि भारत को आलोचना गरेपछि ताली पाइन्छ.. केहि टपरटुइया ब्लग एफ.एम र पत्रिका र नेता को काम नै यहि हो…. अब कुरा गरौ सुगौली सन्धि को भारतीय शासकहरु ले सुगौली सन्धि लाइ कायम राख्नु पर्छ कहिले भनेको छैनन् तर उनीहरु ले सुगौली सन्धि हटाएर अर्को कस्तो सन्धि चाहन्छ त्यो नेपाल ले नै बताउनु पर्ने बताएको छन तर नेपाल को नेता ले त्यो सबै कुरा गर्न सक्नु पर्यो,,, नेपाल को नेताहरु लाइन लागेर चाकरी गरन भारतीय शासक को मा पुग्छन भने त्यो भारत को गल्ति हैन… नया भारतीय राजदुत जस्तो सामान्य व्यक्ति नेपाल मा नियुक्त भएर आउदा भएभर को मिडिया एयरपोर्ट मा फोटो खिच्न र अन्तरबार्ता लिन जान्छन र पहिले नै राजदुत लाइ टाउको मा चढाउछ्न भने त्यो भारतीय शासक को आदेश हैन…

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

  Kelvin Mark Reply:

  Appreciate… We need to be more human then racial. We all are from Aryan land …

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

 • hemraj khadk

  hamro vumi ferta garnu paro sugauli sandi kharej garnu paro

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

 • Chandra Kumar Adhikari

  1950 ko no 8 budale sprasta bhaneko xa.जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ । yasai ko adhar ma ahile british laai dieko bhumi firta paunu parxa.

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

 • Hamro Desh Hamro Gaurav

  वास्तव मा यो १९५० को सन्धिमा के कुरा हरु छन, प्रतेक दफा को धारा उपधारा भित्र के के छन, यो को सघ होला, जन मानस लाई हेर्न पढ्न दिनु परछ …..

  हजुर हरु कोइ सघ छ केही जानकारी होला …..१९५० को सन्धि को बारे ……….

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

 • suchana

  where do we found the original document. Please let me know.

  मन परो वा परेन: Thumb up 0 Thumb down 0

  [Reply]

1 2
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुस्
नेपालीमा लेख्ने/नलेख्ने(To type in English, press Ctrl+g)

WP-SpamFree by Pole Position Marketing